SEZ Updates:

दरभाउपत्र रद्द गरिएको बारे

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति

बबरमहल, काठमाण्डौं

दरभाउपत्र रद्द गरिएको बारे

(प्रकाशित मिति 2075/01/16)

यस समितिद्वारा मिति 2074/12/07 मा आव्हान गरिएको दरभाउपत्र “Supply of Computer Equipments (MoI/SEZDC/GOODS/28-074/75)”  समितिको मिति 2075/1/14 को निर्णयानुसार रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Join Our Newsletter

Get In Touch

  • Tripureshwor, Kathmandu, Nepal
  • Tel: 4219785, 4258049 Fax: 977-1-4245215
  • sezauthority@seznepal.gov.np
  • www.seznepal.gov.np